Order No.
Date Order Purchase/Baht
Delivery Status (Province)
No.1341
 จงพจน์ xxxxx
 21/01/2019 21:47
558.00
ลูกค้าชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง EMS (กรุงเทพมหานคร)
(1341)
(1341)
No.1340
 กิรายุ xxxxx
 19/01/2019 11:39
340.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (พิจิตร)
(Kerry) GSRJ000003078
จัดส่งเมื่อ 21/01/2019
No.1339
 อดุลย์ xxxxx
 18/01/2019 16:26
630.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000002809
จัดส่งเมื่อ 19/01/2018
No.1338
 สิริณัฎฐ์ xxxxx
 07/01/2019 09:09
340.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000002370
จัดส่งเมื่อ 17/01/2019
No.1337
 บุษราคัม xxxxx
 14/01/2019 11:26
304.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000001773
จัดส่งเมื่อ 14/01/2019
No.1336
 บรรจิต xxxxx
 14/01/2019 10:10
830.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (เพชรบุรี)
(Kerry) GSRJ000001780
จัดส่งเมื่อ 14/01/2019 (2)
No.1335
 เกศกนก xxxxx
 09/01/2019 08:36
600.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ0000001190
จัดส่งเมื่อ 09/01/2019 (2)
No.1334
 ศรายุทธ xxxxx
 09/01/2019 06:49
177.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ระยอง)
(Kerry) GSRJ0000001191
จัดส่งเมื่อ 09/01/2019 (3)
No.1333
 อนุเทพ xxxxx
 09/01/2019 06:40
700.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312765004TH
จัดส่งเมื่อ 09/01/2019 (1)
No.1332
 ยงยศ xxxxx
 07/01/2019 11:08
304.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312737745TH
จัดส่งเมื่อ 07/01/2019 (2)
No.1331
 มาลินี xxxxx
 07/01/2019 09:12
375.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312737737TH
จัดส่งเมื่อ 07/01/2019
No.1330
 พิมพร xxxxx
 05/01/2019 10:07
100.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ลำปาง)
(EMS) EX312741630TH
จัดส่งเมื่อ 05/01/2019
No.1329
 Mongkol xxxxx
 03/01/2018 20:32
180.00
รอการชำระเงินจากลูกค้า (ชลบุรี)
(1329)
(1329)
No.1328
 ศศิมนต์ xxxxx
 03/01/2019 14:15
740.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สมุทรปราการ)
RC217540835TH
จัดส่งเมื่อ 04/01/2019
No.1327
 สมประสงค์ xxxxx
 02/01/2019 16:24
1650.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นครปฐม)
(Kerry) GSRJ000000434
จัดส่งเมื่อ 03/01/2019
No.1326
 ธฤต xxxxx
 02/01/2019 09:55
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312725637TH
จัดส่งเมื่อ 02/01/2019 (1)
No.1325
 ลัดดา xxxxx
 29/12/2018 10:44
180.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312725623TH
จัดส่งเมื่อ 02/01/2019 (2)
No.1324
 Tipyang xxxxx
 26/12/2018 19:18
630.00
รอการชำระเงินจากลูกค้า (นครศรีธรรมราช)
(1324)
(1324)
No.1323
 ชรินทร์ยา xxxxx
 26/12/2018 17:54
187.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EV065846055TH
จัดส่งเมื่อ 28/12/2018
No.1322
 คำแหง xxxxx
 26/12/2018 12:06
1016.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นครปฐม)
(Kerry) SPA2000029929
จัดส่งเมื่อ 26/12/2018 (3)
No.1321
 ชลิดา xxxxx
 26/12/2018 07:03
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ปทุมธานี)
(Kerry) SPA2000029927
จัดส่งเมื่อ 26/12/2018 (2)
No.1320
 ทักษพล xxxxx
 25/12/2018 14:29
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) SPA2000029926
จัดส่งเมื่อ 26/12/2018 (1)
No.1319
 ดวงดี xxxxx
 24/12/2018 11:16
310.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ปทุมธานี)
(Kerry) MTNG000485692
จัดส่งเมื่อ 24/12/2018 (3)
No.1318
 สิทธิโชค xxxxx
 24/12/2018 10:03
812.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312690310TH
จัดส่งเมื่อ 24/12/2018 (1)
No.1317
 ณัฐพร xxxxx
 22/12/2018 18:04
340.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312690323TH
จัดส่งเมื่อ 24/12/2018 (2)
No.1316
 อังคนา xxxxx
 21/12/2018 09:40
440.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (เชียงใหม่)
(EMS) EX306201879TH
จัดส่งเมื่อ 21/12/2018 (2)
No.1315
 อำนาจ xxxxx
 20/12/2018 15:56
630.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) MTNG000484457
จัดส่งเมื่อ 21/12/2018
No.1314
 ณัฐพร xxxxx
 18/12/2018 10:47
150.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX306186292TH
จัดส่งเมื่อ 18/12/2018
No.1313
 วิสิษฐ xxxxx
 17/12/2018 21:31
430.00
ลูกค้าชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง EMS (ปทุมธานี)
(Kerry) SAI5000344996
จัดส่งเมื่อ 26/12/2018 (5)
No.1312
 คำผัด xxxxx
 17/12/2018 08:40
1524.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) MTNG000481447
จัดส่งเมื่อ 17/12/2018 (1)
No.1311
 กฤตภาส xxxxx
 15/12/2018 09:57
177.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ชลบุรี)
(Kerry) SPA2000026186
จัดส่งเมื่อ 15/12/2018
No.1310
 วงจันทร์ xxxxx
 14/12/2018 12:49
700.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สมุทรปราการ)
(Kerry) CWNA000469190
จัดส่งเมื่อ 14/12/2018
No.1309
 กฤติกา xxxxx
 12/12/2018 14:30
1100.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กาฬสินธุ์)
(Kerry) MTNG000479915
จัดส่งเมื่อ 13/12/2018
No.1308
 นุจรินทร์ xxxxx
 10/11/2018 12:13
340.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ชลบุรี)
(Kerry) CWNA000464907
จัดส่งเมื่อ 10/12/2018
No.1307
 ปรีนาพรรณ xxxxx
 07/12/2018 07:22
177.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ปทุมธานี)
(EMS) EX306127285TH
จัดส่งเมื่อ 07/12/2018
No.1306
 ลัลนา xxxxx
 06/12/2018 08:48
1022.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สมุทรปราการ)
(Kerry) MTNG000476495
จัดส่งเมื่อ 06/12/2018 (5)
No.1305
 ส.ต.ต.จีรวัฒน์ xxxxx
 05/12/2018 11:07
180.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นนทบุรี)
(Kerry) MTNG000475878
จัดส่งเมื่อ 06/12/2018 (3)
No.1304
 รัตทยา xxxxx
 05/12/2018 10:57
177.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EX306108278TH
จัดส่งเมื่อ 06/12/2018 (2)
No.1303
 นวลจันทร์ xxxxx
 05/12/2018 10:49
245.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EX306108264TH
จัดส่งเมื่อ 06/12/2018 (1)
No.1302
 ประหยัด xxxxx
 04/11/2018 09:46
506.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ปทุมธานี)
(Kerry) SAI5000330834
จัดส่งเมื่อ 06/12/2018 (4)
No.1301
 วิภาพรรณ xxxxx
 01/12/2018 14:31
307.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EX306098505TH
จัดส่งเมื่อ 03/11/2018
No.1300
 นวรัตน์ xxxxx
 27/11/2018 09:17
200.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สิงห์บุรี)
EX132986843TH
จัดส่งเมื่อ 27/11/2018 (2)

Page : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 31 (1301)