Order No.
Date Order Purchase/Baht
Delivery Status (Province)
No.1081
 อภิชาติ​ xxxxx
 24/03/2018 06:09
375.00
รอการชำระเงินจากลูกค้า (ชลบุรี)
EMS (1081)
(1081)
No.1080
 อรอุมา xxxxx
 23/03/2018 11:07
75.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS EX297123589TH
จัดส่งเมื่อ 23/03/2018 (2)
No.1079
 คณิณญา xxxxx
 23/03/2018 10:04
180.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ลำปาง)
EMS EX297123592TH
จัดส่งเมื่อ 23/03/2018 (1)
No.1078
 กัลยาณี xxxxx
 21/03/2018 19:05
1045.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ชลบุรี)
EMS (Kerry) MTNG000360387
จัดส่งเมื่อ 22/03/2018
No.1077
 แพรวา xxxxx
 20/03/2018 14:26
375.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (เชียงใหม่)
EMS EX297112691TH
จัดส่งเมื่อ 20/03/2018 (1)
No.1076
 วิไลลักษณ์ xxxxx
 19/03/2018 17:19
200.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นครสวรรค์)
EMS EX297112705TH
จัดส่งเมื่อ 20/03/2018 (2)
No.1075
 สาธิยา xxxxx
 19/03/2018 16:40
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS EX297112714TH
จัดส่งเมื่อ 20/03/2018 (3)
No.1074
 พัชรินทร์ xxxxx
 17/03/2018 12:46
180.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (อำนาจเจริญ)
EMS EX297101504TH
จัดส่งเมื่อ 17/03/2018
No.1073-1
 ฤทัยณัฐ xxxxx
 14/03/2018 17:30
375.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สงขลา)
EMS EX297097963TH
จัดส่งเมื่อ 15/03/2018
No.1072
 ทิวาดา xxxxx
 13/03/2018 13:40
150.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สมุทรปราการ)
EMS EX297093082TH
จัดส่งเมื่อ 13/03/2018
No.1071
 อดุลย์ xxxxx
 12/03/2018 08:07
375.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS EX133293239TH
จัดส่งเมื่อ 12/03/2018
No.1070
 เรืองเกียรติ xxxxx
 09/03/2018 08:37
350.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ภูเก็ต)
EMS (Kerry) MTNG000354630
จัดส่งเมื่อ 09/03/2018
No.1069
 อนันต์ xxxxx
 07/03/2018 16:54
8560.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS (Kerry) SAI5000066648
จัดส่งเมื่อ 07/03/2018
No.1068
 ปฏิพล xxxxx
 06/03/2018 17:32
600.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS EX133288361TH
จัดส่งเมื่อ 07/03/2018 (2)
No.1067
 สุนันทา xxxxx
 06/03/2018 09:10
765.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สมุทรปราการ)
EMS ET812402768TH
จัดส่งเมื่อ 07/03/2018 (1)
No.1066
 สมฤดี xxxxx
 03/03/2018 22:00
300.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ชัยภูมิ)
EMS EX133276125TH
จัดส่งเมื่อ 05/03/2018 (1)
No.1065
 สุนทรี xxxxx
 03/03/2018 23:39
600.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS EX133276139TH
จัดส่งเมื่อ 05/03/2018 (2)
No.1064
 ศวิตา xxxxx
 28/02/2018 08:48
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS EX133265635TH
จัดส่งเมื่อ 28/02/2018 (2)
No.1063
 ประหยัด xxxxx
 26/02/2018 11:53
165.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ปทุมธานี)
EMS ET812400594TH
จัดส่งเมื่อ 28/02/2018
No.1062
 ปานวาด xxxxx
 24/02/2018 12:28
165.00
ลูกค้าชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง EMS (ปทุมธานี)
EMS (รอสินค้าเข้าโรงงานวันที่ 5-7/03/2018)
(1062)
No.1061
 สุพรหม xxxxx
 23/02/2018 20:42
250.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (อุดรธานี)
EMS EU491686953TH
จัดส่งเมื่อ 24/02/2018 (2)
No.1060
 ภานุวัฒน์ xxxxx
 23/02/2018 18:38
245.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS (Kerry) MTNG000348748
จัดส่งเมื่อ 24/02/2018
No.1059
 ดวงกมล xxxxx
 22/02/2018 16:00
200.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS EU358590105TH
จัดส่งเมื่อ 23/02/2018
No.1058
 มลฤดี xxxxx
 17/02/2018 11:50
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (อุบลราชธานี)
EMS EX133236727TH
จัดส่งเมื่อ 19/02/2018
No.1057
 ดารินทร์ xxxxx
 15/02/2018 10:54
250.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สุพรรณบุรี)
EMS EX133228972TH
จัดส่งเมื่อ 15/02/2018(1)
No.1056
 เพาเวอร์ รีพับลิค xxxxx
 14/02/2018 16:42
180.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ฉะเชิงเทรา)
EMS (kerry) MTNG000344952
จัดส่งเมื่อ 15/02/2018(2)
No.1054
 จรัสศรี xxxxx
 12/02/2018 10:09
1080.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ลำพูน)
EMS (Kerry) SAI5000045569
จัดส่งเมื่อ 13/02/2018
No.1053
 ร.ท.อนุศักดิ์ xxxxx
 09/02/2018 08:09
310.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS (kerry) MTNG000342448
จัดส่งเมื่อ 09/02/2018 (3)
No.1052
 จารุวรรณ xxxxx
 08/02/2018 05:37
375.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (เพชรบูรณ์)
EMS ET812828140TH
จัดส่งเมื่อ 09/02/2018 (1)
No.1051
 อรนุช xxxxx
 07/02/2018 15:48
1100.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ลำปาง)
EMS ET812828119TH
จัดส่งเมื่อ 09/02/2018 (2)
No.1050
 ครองลาภ xxxxx
 06/02/2018 12:45
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สมุทรปราการ)
EMS ET812827586TH
จัดส่งเมื่อ 07/02/2018
No.1049
 วิโรจน์ xxxxx
 05/02/2018 12:42
180.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (เพชรบุรี)
EMS ED325159900TH
จัดส่งเมื่อ 06/05/2018
No.1048
 ณัฏฐ์ xxxxx
 28/01/2018 12:05
310.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ชัยภูมิ)
EMS (kerry) SAI5000033238
จัดส่งเมื่อ 30/01/2018
No.1047
 อภิสรา xxxxx
 19/01/2018 08:43
180.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (เพชรบุรี)
EMS EU033611645TH
จัดส่งเมื่อ 22/01/2018
No.1046
 วิจิตรา xxxxx
 16/01/2018 17:47
310.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS EU033610353TH
จัดส่งเมื่อ 17/01/2018 (1)
No.1045
 ณภทร xxxxx
 14/01/2018 20:21
245.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS EU033610319TH
จัดส่งเมื่อ 17/01/2018 (2)
No.1044
 อำพล xxxxx
 12/01/2018 15:10
1780.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
EMS ET812692671TH
จัดส่งเมื่อ 15/01/2018
No.1043
 พงศกร xxxxx
 11/01/2018 11:10
245.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ปราจีนบุรี)
EMS ET812692243TH
จัดส่งเมื่อ 12/01/2018 (1)
No.1042
 เจริญชัย xxxxx
 09/01/2018 12:00
200.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นครสวรรค์)
EMS (1042)
(ลูกค้ามารับสินค้าเองที่บริษัทฯ)
No.1041
 กรปรียา xxxxx
 08/01/2018 09:50
431.00
รอการชำระเงินจากลูกค้า (ปทุมธานี)
EMS (1041)
(1041)
No.1040
 อารดา xxxxx
 06/01/2018 17:48
180.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ชลบุรี)
EMS ET812691645TH
จัดส่งเมื่อ 10/01/2018 (2)
No.1039
 นิตยา xxxxx
 06/01/2018 17:29
150.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (จันทบุรี)
EMS ET812691659TH
จัดส่งเมื่อ 10/01/2018 (1)

Page : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 25 (1042)