Order No.
Date Order Purchase/Baht
Delivery Status (Province)
No.1361
 ร้านตัวเล็กตัวน้อย xxxxx
 19/03/2019 08:44
1500.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) SPA2000059791
จัดส่งเมื่อ 19/03/2019
No.1360
 จินรัตน์ xxxxx
 15/03/2019 13:34
1016.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000016692
จัดส่งเมื่อ 15/03/2019
No.1359
 วราพร xxxxx
 14/03/2019 14:25
506.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) IDPS000287921
จัดส่งเมื่อ 16/03/2019
No.1358
 สังวาลย์ xxxxx
 07/03/2019 23:52
177.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (เชียงราย)
(Kerry) GSRJ000014028
จัดส่งเมื่อ 08/03/2019
No.1357
 อภิสินธุ์ xxxxx
 06/03/2019 11:20
369.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ราชบุรี)
(Kerry) GSRJ000014022
จัดส่งเมื่อ 06/03/2019
No.1356
 พรนภา xxxxx
 23/02/2019 12:43
150.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นครนายก)
(Kerry) GSRJ000010826
จัดส่งเมื่อ 23/02/2019
No.1355
 สุวัจน์ธณีย์ xxxxx
 21/02/2019 14:44
200.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (พระนครศรีอยุธยา)
(Kerry) GSRJ000010826
จัดส่งเมื่อ 21/02/2019
No.1354
 สุปรีญา xxxxx
 20/02/2019 12:52
3048.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ราชบุรี)
(Kerry) GSRJ000010464
จัดส่งเมื่อ 20/02/2019 (1)
No.1353
 ฉัตรชัย xxxxx
 20/02/2019 11:50
600.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (เลย)
(Kerry) GSRJ000010465
จัดส่งเมื่อ 20/02/2019 (2)
No.1352
 อรภัสร์ xxxxx
 19/02/2019 11:18
340.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ชลบุรี)
(Kerry) GSRJ000010468
จัดส่งเมื่อ 20/02/2019 (3)
No.1351
 พิศาล xxxxx
 19/02/2019 07:36
1033.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นครศรีธรรมราช)
(Kerry) GSRJ000010471
จัดส่งเมื่อ 20/02/2019 (4)
No.1350
 นาตยา xxxxx
 17/02/2019 22:22
440.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สระบุรี)
(Kerry) GSRJ000009888
จัดส่งเมื่อ 18/02/2019 (1)
No.1349
 กัญญารัตน์ xxxxx
 17/02/2019 22:16
431.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000009887
จัดส่งเมื่อ 18/02/2019 (2)
No.1348
 สุขุมาลย์ xxxxx
 13/02/2019 17:08
320.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นครปฐม)
(Kerry) GSRJ000009129
จัดส่งเมื่อ 14/02/2019 (2)
No.1347
 อัญชลี xxxxx
 13/02/2019 15:52
8160.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000009131 COD
จัดส่งเมื่อ 14/02/2019 (1)
No.1346
 สิริศักดิ์ xxxxx
 13/02/2019 11:12
920.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000008808
จัดส่งเมื่อ 13/02/2019
No.1345
 วนิดา xxxxx
 11/02/2019 14:59
675.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (พะเยา)
(Kerry) GSRJ000008204
จัดส่งเมื่อ 11/02/2019
No.1344
 พันเอกหญิงกัญญนัช xxxxx
 01/02/2019 15:15
1170.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นนทบุรี)
(Kerry) GSRJ000005923
จัดส่งเมื่อ 01/02/2019
No.1343
 สมศักดิ์ xxxxx
 30/01/2019 11:20
304.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สระบุรี)
(Kerry) GSRJ000005223
จัดส่งเมื่อ 30/01/2019
No.1342
 กานต์ดาวศรี xxxxx
 29/01/2019 08:07
150.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000004964
จัดส่งเมื่อ 29/01/2019
No.1341
 จงพจน์ xxxxx
 21/01/2019 21:47
558.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000003359
จัดส่งเมื่อ 22/01/2019
No.1340
 กิรายุ xxxxx
 19/01/2019 11:39
340.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (พิจิตร)
(Kerry) GSRJ000003078
จัดส่งเมื่อ 21/01/2019
No.1339
 อดุลย์ xxxxx
 18/01/2019 16:26
630.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000002809
จัดส่งเมื่อ 19/01/2018
No.1338
 สิริณัฎฐ์ xxxxx
 07/01/2019 09:09
340.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000002370
จัดส่งเมื่อ 17/01/2019
No.1337
 บุษราคัม xxxxx
 14/01/2019 11:26
304.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ000001773
จัดส่งเมื่อ 14/01/2019
No.1336
 บรรจิต xxxxx
 14/01/2019 10:10
830.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (เพชรบุรี)
(Kerry) GSRJ000001780
จัดส่งเมื่อ 14/01/2019 (2)
No.1335
 เกศกนก xxxxx
 09/01/2019 08:36
600.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) GSRJ0000001190
จัดส่งเมื่อ 09/01/2019 (2)
No.1334
 ศรายุทธ xxxxx
 09/01/2019 06:49
177.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ระยอง)
(Kerry) GSRJ0000001191
จัดส่งเมื่อ 09/01/2019 (3)
No.1333
 อนุเทพ xxxxx
 09/01/2019 06:40
700.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312765004TH
จัดส่งเมื่อ 09/01/2019 (1)
No.1332
 ยงยศ xxxxx
 07/01/2019 11:08
304.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312737745TH
จัดส่งเมื่อ 07/01/2019 (2)
No.1331
 มาลินี xxxxx
 07/01/2019 09:12
375.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312737737TH
จัดส่งเมื่อ 07/01/2019
No.1330
 พิมพร xxxxx
 05/01/2019 10:07
100.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ลำปาง)
(EMS) EX312741630TH
จัดส่งเมื่อ 05/01/2019
No.1329
 Mongkol xxxxx
 03/01/2018 20:32
180.00
รอการชำระเงินจากลูกค้า (ชลบุรี)
(1329)
(1329)
No.1328
 ศศิมนต์ xxxxx
 03/01/2019 14:15
740.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (สมุทรปราการ)
RC217540835TH
จัดส่งเมื่อ 04/01/2019
No.1327
 สมประสงค์ xxxxx
 02/01/2019 16:24
1650.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นครปฐม)
(Kerry) GSRJ000000434
จัดส่งเมื่อ 03/01/2019
No.1326
 ธฤต xxxxx
 02/01/2019 09:55
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312725637TH
จัดส่งเมื่อ 02/01/2019 (1)
No.1325
 ลัดดา xxxxx
 29/12/2018 10:44
180.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EX312725623TH
จัดส่งเมื่อ 02/01/2019 (2)
No.1324
 Tipyang xxxxx
 26/12/2018 19:18
630.00
รอการชำระเงินจากลูกค้า (นครศรีธรรมราช)
(1324)
(1324)
No.1323
 ชรินทร์ยา xxxxx
 26/12/2018 17:54
187.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(EMS) EV065846055TH
จัดส่งเมื่อ 28/12/2018
No.1322
 คำแหง xxxxx
 26/12/2018 12:06
1016.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (นครปฐม)
(Kerry) SPA2000029929
จัดส่งเมื่อ 26/12/2018 (3)
No.1321
 ชลิดา xxxxx
 26/12/2018 07:03
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ปทุมธานี)
(Kerry) SPA2000029927
จัดส่งเมื่อ 26/12/2018 (2)
No.1320
 ทักษพล xxxxx
 25/12/2018 14:29
115.00
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร)
(Kerry) SPA2000029926
จัดส่งเมื่อ 26/12/2018 (1)

Page : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 32 (1321)